BU PRIDE & SHINING STARS


นางสาวนภารัตน์ นาคสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัล Bronze Medal จากรายการ California Raisin Challange – Hot Appitizer and Hot Dessert Individual Challenge และรางวัล Diploma จากรายการ Classic Thai Cuisine Junior Chef ในการแข่งขันสุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2018) ในการเฟ้นหาสุดยอดเชฟในระดับมืออาชีพแ

ทีม BUCA นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “คู่ตรงข้าม” หนังสั้นน้ำดีที่ร่วมสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากพนัน ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งปร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กับผลงาน E-Wristbands โจทย์ Mega Event นวัตกรรมการเก็บฐานข้อมูลของคนที่มาร่วมงานด้วยริสแบนด์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน นับเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์และสะดวกง่ายดาย ในการประกวด SMART M.I.C.E. Innovation Awards 2018 ภายใต้หัวข้อ “How technology can maximize M.I.C.E. business in digital era?” จัดโดย Thailand Conventi

        4 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Application และรางวัลชมเชย ประเภท Interactive Media จากทีมผู้เข้าประกวด 53 ทีม จาก 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (IT สสอท.) ร่วมกับ MK  Restaurants ณ มหาวิทยาลัยสยาม        น.ส.แพรพลอย  อ้นมงคล และนายธนพล  ตั้งธรรมวาณิชย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเต

รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน อาจารย์ประจำโครงการปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ และ รศ.สุมิตรา  ศรีวิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของบทความเรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานฮาลาล รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น รางวัลที่ได้รับคัดเลือกจากคะแนนประเมินสูงสุด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Sixth International Conference on Adva

4 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนยุวทูตด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (ประเทศไทย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา) โดยตัวแทนเยาวชนยุวทูตของประเทศไทยโชว์ความรู้ความสามารถเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการละเล่นพื้นบ้านของไทยและการแสดงสดกับโชว์ที่มีชื่อว่า “แผ่นดินทอง

ด้วยหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์การเรียนครบครันและทันสมัยของคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ช่วยผลักดันให้นักศึกษา เด็กฟิล์ม ม.กรุงเทพ เรียนรู้การทำงานจริง ตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่ง โดยมีคณาจารย์ และพันธมิตรภาคธุรกิจคอยให้คำแนะนำให้นักศึกษาสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพจนสามารถกวาดรางวัลถึง 3 รางวัลภายในเดือนเดียว !! โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาพยนตร์ ได้โชว

นายวุฒิพงษ์  รักชิด นางสาวประภัสสร  ป้องชายชม  นางสาวณัฐลดา  อิทธิวิริยกุล  และนางสาวณีรนุช  ริหิรัญรัตน์  รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดมารยาทไทย อุดมศึกษา ระดับประเทศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายภาณุพัฒน์ บุญรื่น นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เรื่อง พฤติกรรมเด็กบริโภคขนมและอาหารหน้าโรงเรียนไม่ถูกหลัก “เสี่ยง” สารพัดโรค ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้านกล้วย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2 นักศึกษา เด็กอาร์ต ม.กรุงเทพ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากการประกวดในโครงการ Japanese Business Culture and Etiquette รับรางวัล Garden Design และ Product Design พร้อมตั๋วเครื่องบินดูงานบริษัท Outerior Tiger, Kumamoto, Japan เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผลงานของทั้ง 2 คนจะมีโอกาสถูกนำไปใช้บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขายในประเทศญี่ปุ่นต่อไป “Growing Together” ไอเดียเรื่องการออกแบ