ข่าวและกิจกรรม

เด็ก IT ยกทีมคว้า 2 รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

        4 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Application และรางวัลชมเชย ประเภท Interactive Media จากทีมผู้เข้าประกวด 53 ทีม จาก 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (IT สสอท.) ร่วมกับ MK  Restaurants ณ มหาวิทยาลัยสยาม
       น.ส.แพรพลอย  อ้นมงคล และนายธนพล  ตั้งธรรมวาณิชย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Application จากโครงงานเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์กรณีศึกษา ร้านขายเครื่องดื่มออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” รับทุนการศึกษา 7,000 บาท
       นายกานต์  อันทะไชย และนายกานต์  พงศ์สุพพัต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รับรางวัลชมเชย ประเภท Interactive Media จากโครงงานเรื่อง “วีอาร์โครงการพระราชดำริแก้มลิงคลองมหาชัย” รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
 

 

 BACK 


รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณนาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส 2005 พร้อมด้วย ดร.ปฐมา โมกขะเวส ผู้ก่อตั้งบริษัท Empowered ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการปลุกพลังความคิดเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน พร้อมให้ความรู้ International Mindset จากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของหลักสูตรนานาชาติ ในโครงการ “Empowe

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณกรด  โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) และคุณชัยรัตน์  รัตโนภาส ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมสปาไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว กับ สมาคมสปาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมมือกับ Full Sail University จัดการแข่งขัน BU Game Jam กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา GI131 Digital Storytelling และวิชา GI161 Object-oriented Programming ของนักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ และได้นำความรู้ในรายวิชามาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่าน การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์