ข่าวและกิจกรรม

ชมรมปาฐกถาและโต้วาที คว้ารางวัลชมเชย จากโครงการประกวดมารยาทไทย อุดมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 

นายวุฒิพงษ์  รักชิด นางสาวประภัสสร  ป้องชายชม  นางสาวณัฐลดา  อิทธิวิริยกุล  และนางสาวณีรนุช  ริหิรัญรัตน์  รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดมารยาทไทย อุดมศึกษา ระดับประเทศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 BACK