ข่าวและกิจกรรม

คณาจารย์ BU รับรางวัลการันตีฝีมือคุณภาพ

รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน อาจารย์ประจำโครงการปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์ และ รศ.สุมิตรา  ศรีวิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของบทความเรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานฮาลาล รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น รางวัลที่ได้รับคัดเลือกจากคะแนนประเมินสูงสุด โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“รางวัลที่ได้รับเป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อสังคมในฐานะผู้ประกอบการและผู้บริโภค จากการที่ม.กรุงเทพเน้นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการก็ควรตระหนักว่า มาตรฐานฮาลาลเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่รับรองกระบวนการการผลิต คุณภาพของสินค้าและบริการ ว่าสอดคล้องตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลาม ซึ่งมุสลิมทั่วโลกสามารถบริโภคได้จะเป็นประโยชน์ในการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคมุสลิมทั้งในและนอกประเทศ”
ดร.พัฒนพล  เหรียญโมรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรางวัลหนึ่งที่มีเกียรติ ทำให้ผมมีกำลังใจในการต่อยอดผลงาน รางวัลนี้ดูผลงานของเราที่ทำมาทั้งหมดว่ามีประโยชน์และให้อะไรกับสังคมบ้าง ซึ่งส่วนตัวแล้วงานของผมทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้เลย ผลงานที่สร้างสรรค์มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมนำความรู้นี้เผยแพร่ต่อให้นักศึกษาแน่นอนครับ”


 

 BACK