ข่าวและกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้เฟซบุ๊กสําหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน”

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้เฟซบุ๊กสําหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน” ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ คุณสุพลชัย กีรติขจร อดีตทีมผู้บริหารเฟซบุ๊กประเทศไทย อาจารย์ณัฐวรรธน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล และอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีต่อกันอีกด้วย

 

 BACK 


รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณนาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส 2005 พร้อมด้วย ดร.ปฐมา โมกขะเวส ผู้ก่อตั้งบริษัท Empowered ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการปลุกพลังความคิดเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน พร้อมให้ความรู้ International Mindset จากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของหลักสูตรนานาชาติ ในโครงการ “Empowe

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณกรด  โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) และคุณชัยรัตน์  รัตโนภาส ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมสปาไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว กับ สมาคมสปาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมมือกับ Full Sail University จัดการแข่งขัน BU Game Jam กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา GI131 Digital Storytelling และวิชา GI161 Object-oriented Programming ของนักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ และได้นำความรู้ในรายวิชามาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่าน การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์