ข่าวและกิจกรรม

BU MoU Thai Spa Association พัฒนาสู่ความเป็นสากล

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณกรด  โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) และคุณชัยรัตน์  รัตโนภาส ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมสปาไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว กับ สมาคมสปาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริการและประกอบธุรกิจสปาตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Wellness Trend 4.0 ขบวนรถไฟ Wellness ที่ประเทศไทยต้องกระโดดขึ้น” โดยคุณอภิรดี  หิรัญรามเดช กรรมการสมาคมสปาไทยฝ่ายการศึกษา และผู้ก่อตั้ง Divana Spa ณ ห้อง A5-501 อาคาร A5

 BACK 


รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณนาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส 2005 พร้อมด้วย ดร.ปฐมา โมกขะเวส ผู้ก่อตั้งบริษัท Empowered ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการปลุกพลังความคิดเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน พร้อมให้ความรู้ International Mindset จากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของหลักสูตรนานาชาติ ในโครงการ “Empowe

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมมือกับ Full Sail University จัดการแข่งขัน BU Game Jam กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา GI131 Digital Storytelling และวิชา GI161 Object-oriented Programming ของนักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ และได้นำความรู้ในรายวิชามาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่าน การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมกฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) รุ่นที่ 24 และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี (CPD – ผู้ทำบัญชี) รุ่นที่ 27 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD – CPA) รุ่นที่ 16 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยก