ข่าวและกิจกรรม

BUI MoU Empowered ปลุกพลังความคิดระดับจักรวาล

รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณนาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส 2005 พร้อมด้วย ดร.ปฐมา โมกขะเวส ผู้ก่อตั้งบริษัท Empowered ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการปลุกพลังความคิดเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน พร้อมให้ความรู้ International Mindset จากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของหลักสูตรนานาชาติ ในโครงการ “Empowered YOU” เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบเวิร์กช็อปเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือคิดและลงมือทำ กับหัวข้ออาทิ การสร้างเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การค้นหาจุดมุ่งหมายของตัวเอง การเขียนงานอย่างมือโปร การพูดในที่สาธารณชน ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ณ โถงกิจกรรม อาคาร 7

 BACK 


ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณกรด  โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) และคุณชัยรัตน์  รัตโนภาส ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมสปาไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว กับ สมาคมสปาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมมือกับ Full Sail University จัดการแข่งขัน BU Game Jam กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา GI131 Digital Storytelling และวิชา GI161 Object-oriented Programming ของนักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ และได้นำความรู้ในรายวิชามาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่าน การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมกฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) รุ่นที่ 24 และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี (CPD – ผู้ทำบัญชี) รุ่นที่ 27 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD – CPA) รุ่นที่ 16 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยก