BU NEWS


นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะ Heartist Wall Paint กับ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพที่ช่วยส่งเสริมความสามารถทักษะด้านศิลปะให้กับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และใจรักได้ลงมือวาดขีดเขียนผนังตามจินตนาการ รวมถึงยังได้รับประสบการณ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM Center for Entrepreneurship: BCE) บ่มเพาะการเรียนการสอนด้าน Professional Skills ผ่านการจัดกิจกรรม Business Ideation Championship และ Entrepreneurship Business Plan Competition  เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ด้าน C (Creativity) + E (Entrepreneurship) + I (Internationalization) แก่นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ให้ได้เรี

รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณปวริศา  เพ็ญชาติ กรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมการขาย พร้อมคุณวริษฐ์  แสนสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI Group  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การจัดโครงการประกวดแผนการตลาด ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยนาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จัดโครงการ “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ Code Your Dreams รุ่นที่ 7” โดยความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ กลุ่มบริษัทซีดีจี บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าสู่โครงการพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์ก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพจำนวน 200 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมสอบคัดเลือกจำนวน 43 คน ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมโครงก

เวิร์คอินเทค®/เรียนควบงาน ร่วมกับ คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ โดย คุณอโณ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรมเรื่อง การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีการวางแผนเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินทั้งก่อนและหลังวัยเกษียณ โดยมี ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ภายในงานมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าฟังได้ลองวางแผนการเงินเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ณ ห้อง A3-203 อาคารบียู ไ

“เพชรแท้ที่ผ่านการเจียระไน แม้อยู่ท่ามกลางความมืดก็ยังคงเปล่งแสงระยิบยับอยู่มิจางหาย” พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 10 ปี ถึงแก่อนิจกรรม อ.สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โถงหอสมุด สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษเต็มที่อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ล่วงลับลาจากพวกเราชาวบียูไป ท่านคือปูชนียบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในความทรงจำอันหลากหลาย

คณะบริหารธุรกิจรุกสู่ยุค Fintech บ่มเพาะเด็ก BU GEN ใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลแบบไร้เงินสด โดยจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cultivating Young Startups for the Cashless Society) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับ Startup ในยุคดิจิทัล การใช้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และปลูกฝังวินัยการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีกูรูมืออาชีพผู้อยู

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 โดยมี ดร.มัทนา สานติวัตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุขเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตและผู้ปกครอง ตลอดจนคณาจารย์ คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Download ภาพบรรยากาศวันซ้อมและวันประสาทปริญญาบัตรทั้งหมด ที่