ABOUT US


ฝ่ายสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น

งานประชาสัมพันธ์ภายใน (University News Update/ BU Hot News/ BU Pride)
เป็นการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ผลงาน ความสำเร็จของนักศึกษาและคณาจารย์ กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Website มหาวิทยาลัยในรูปแบบข่าวต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์ภายนอก
เป็นการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ผลงาน ความสำเร็จของนักศึกษาและคณาจารย์ กิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนภายนอก ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เว็บไซต์ ในรูปแบบของข่าวสั้น/ ข่าวยาว/ สกู๊ปข่าว/ ข่าวสังคม/ ปฏิทินข่าว

งานออกแบบและผลิตสื่อ
สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้บริการผลิต ได้แก่ ป้ายชี้ทาง, ข้อความบนเวที, ออกแบบข้อความเพื่อฉายบนจอ, ข้อความติดบนเวที, โปสเตอร์, คัตเอาท์, แบนเนอร์, ป้ายแขวน J-Flag, Popup, งานออกแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ