ข่าวและกิจกรรม

ตอกย้ำความสำเร็จ C+E แห่งเดียวในประเทศไทย

31 กรกฎาคม 2558
อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี ประกาศเส้นทางความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ไมเคิล เอ๊ดเวิร์ด ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) และคุณนาตาลี เกลโบวา อดีตมิสยูนิเวิร์ส 2005 พร้อมด้วย ดร.ปฐมา โมกขะเวส ผู้ก่อตั้งบริษัท Empowered ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการปลุกพลังความคิดเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน พร้อมให้ความรู้ International Mindset จากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของหลักสูตรนานาชาติ ในโครงการ “Empowe

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคุณกรด  โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) และคุณชัยรัตน์  รัตโนภาส ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมสปาไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว กับ สมาคมสปาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมมือกับ Full Sail University จัดการแข่งขัน BU Game Jam กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชา GI131 Digital Storytelling และวิชา GI161 Object-oriented Programming ของนักศึกษาสาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการ พัฒนาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ และได้นำความรู้ในรายวิชามาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่าน การปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมกฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) รุ่นที่ 24 และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี (CPD – ผู้ทำบัญชี) รุ่นที่ 27 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD – CPA) รุ่นที่ 16 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยก

นางสาวนภารัตน์ นาคสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัล Bronze Medal จากรายการ California Raisin Challange – Hot Appitizer and Hot Dessert Individual Challenge และรางวัล Diploma จากรายการ Classic Thai Cuisine Junior Chef ในการแข่งขันสุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2018) ในการเฟ้นหาสุดยอดเชฟในระดับมืออาชีพแ

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้เฟซบุ๊กสําหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน” ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่า

ทีม BUCA นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “คู่ตรงข้าม” หนังสั้นน้ำดีที่ร่วมสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากพนัน ภายใต้โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งปร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กับผลงาน E-Wristbands โจทย์ Mega Event นวัตกรรมการเก็บฐานข้อมูลของคนที่มาร่วมงานด้วยริสแบนด์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน นับเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์และสะดวกง่ายดาย ในการประกวด SMART M.I.C.E. Innovation Awards 2018 ภายใต้หัวข้อ “How technology can maximize M.I.C.E. business in digital era?” จัดโดย Thailand Conventi

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะ Heartist Wall Paint กับ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพที่ช่วยส่งเสริมความสามารถทักษะด้านศิลปะให้กับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และใจรักได้ลงมือวาดขีดเขียนผนังตามจินตนาการ รวมถึงยังได้รับประสบการณ์