ข่าวและกิจกรรม

PRODUCT DESIGN SHOWCASE ON THE TABLE II

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการรวบรวมผลงานรายวิชาประจำปี PRODUCT DESIGN SHOWCASE ON THE TABLE II ภายในงานมีการแสดงผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ในแต่ละรายวิชา เช่น Product design1-5, Material innovation, Contemporary Craft
จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 16 – 27 มกราคม 2560 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 BACK